Stadgar

FÖRENINGEN STIFTELSEN SKÄRGÅRDSBÅTEN STADGAR ANTAGNA VID ÅRSMÖTE DEN 28 MARS 2013 OCH DEN 19 MARS 2014

§1. Ändamål
Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten har till syfte att söka bevara det traditionella skärgårdstonnaget
som besitter värdefulla skeppstekniska och trafiktekniska egenskaper, och främja dess
nyttjande.
För att uppnå detta syfte skall föreningen upprätthålla goda kontakter med trafikföretag,
myndigheter och övriga intressenter samt kunna införskaffa och äga fartyg. Föreningen skall
arbeta för lämplig användning av fartyg och verka för deras fortsatta trafik.
Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten skall utgöra en samlande kraft för intresserade av
skärgårds- och insjötrafik, främja intresset för skärgårds- och insjötrafik genom publikationer,
möten och utfärder.
Föreningen må i samband härmed bedriva verksamhet i syfte att sprida kännedom om i första
hand Mälaren och Stockholms skärgård och angränsande vattenvägar, sevärdheter och rekreationsområden.

§ 2. MEDLEMSKAP
Medlemskap kan erhållas av såväl enskilda personer, organisationer som företag. Medlem som ej
inom föreskriven tid erlagt årsavgiften anses ha utträtt.

§ 3. ÅRSMÖTE
Årsmötet är ett allmänt medlemsmöte och föreningens högsta beslutande instans. Årsmöte skall
hållas årligen senast den 31 mars. Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen med brev eller
elektronisk post som utsändes senast 14 dagar före datum för mötet, eller genom kallelse införd i
föreningens tidning med utgivningsdag senast 14 dagar före mötet.
På årsmötet skall behandlas årsberättelse, revisionsberättelse och därmed sammanhängande fråga
om ansvarsfrihet.
Årsmötet utser styrelse, varvid halva antalet ledamöter väljs på två år med undantag för ordföranden,
1:e vice ordföranden och 2:e vice ordföranden som väljs på ett år. Dessutom skall två ordinarie
revisorer med två revisorssuppleanter väljas. Årsmötet skall också välja en valberedning om
tre personer varav en sammankallande, som har att inge förslag till ny styrelse.
Årsmötet fastställer föreningens årsavgift.
Varje medlem äger rätt att väcka förslag. Sådant skall avfattas skriftligen och insändas senast den
31 december till styrelsen, som vid årsmötet avger yttrande. Medlem äger rätt att på mötet ställa
enkla frågor till styrelsen eller annan person.
Vid årsmötet förs protokoll, vilket skall justeras av mötesordföranden jämte två av mötet utsedda
justeringsmän.
Omröstning sker öppet. Sluten omröstning kan endast begäras vid personval. Vid lika röstetal
avgöres frågan genom lottdragning. Vid omröstning får endast medlem med giltigt medlemskap
delta. Varje medlem har endast en röst. Röstning får för enskild medlem ej ske medelst fullmakt.

§ 4. EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte ska hållas om styrelsen, revisor eller om minst en tredjedel av föreningens
medlemmar påkallar sådant möte.

§ 5. STYRELSE
Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av lägst sju (7) och högst tjugo (20) ledamöter.
Inom styrelsen skall finnas Ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande. I övrigt
konstituerar sig styrelsen självt.
I de verksamheter, årsstämmor, rederier etc., där föreningen har intressen av skilda slag, skall
föreningen företrädas av styrelsen genom endera av ordföranden, 1:e vice ordföranden, 2:e vice
ordföranden, sekreteraren och kassören eller den eller de som särskilt utses.
Styrelsen må för verksamhetens bedrivande tillsätta utskott och kommittéer och utse medhjälpare
i erforderlig utsträckning.
Styrelsen är beslutsför om minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

§ 6. EKONOMI
Erforderliga ekonomiska medel skall föreningen förutom medlemsavgifter skaffa genom
insamlingar, försäljningsverksamhet och anslag från det allmänna, näringslivet, stiftelser och
föreningar etc. Räkenskapsår är kalenderår.

§ 7. ÄNDRING AV STADGAR
För ändring av dessa stadgar erfordras beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§ 8. FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av föreningen fattas på två på varandra följande årsmöten. Beslutet skall
fattas med minst 3/4 majoritet.
Egendom bestående av föremål, böcker, div. arkivhandlingar etc. som tidigare insamlats eller
överlämnats som gåva till Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten skall vid dess upplösning
överlämnas till Statens Sjöhistoriska Museum.
Beslut om disposition av föreningens övriga tillgångar skall fattas på första årsmötet och skall
denna disposition godkännas även av det följande årsmötet. Uppnås ej sådan majoritet om
dispositionen vid detta årsmöte tillsätts likvidationsstyrelse som förvaltar egendomen tills dess
att på extra årsmöte erforderlig majoritet erhålles i frågan. Röstberättigade på ev. extra årsmöten
i denna fråga är de personer m.fl., som innehade medlemskap vid sista ordinarie årsmötet. Vid
dispositionsbesluten skall 3/4 majoritet gälla.

Dessa stadgar antogs på årsmöten 28-03-2013 och 19-03-2014

Stiftelsens föreningsstadga 2013-2014 (PDF)